Contact Us

Tel:0371-63387308
      0371-65330928
E-mail:guoshuxuebao@caas.cn

HOMEJournal Online
2023 Vol 40 No.12

2023 Vol 40 No.12

Date:2023-12-10

Editor:Fang Jinbao

Tel:+86-0371-63387308

Germplasm resources•Genetics &Breeding•Biotechnology
SUN Wentai, DONG Tie, WANG Ping, MA Ming
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230310
Abstract(44PDF(44
Germplasm resources•Genetics &Breeding•Biotechnology
SHAO Yun, ZHANG Mengmeng, CHEN Yun, WANG Xiaofei, DONG Kang, LIU Ning, ZHANG Langlang, TAN Bin, WANG Wei, CHENG Jun, FENG Jiancan
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230295
Abstract(45PDF(45
Germplasm resources•Genetics &Breeding•Biotechnology
LU Jinming, LIN Xinyue, LIAO Yonglin
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230308
Abstract(77PDF(77
Germplasm resources•Genetics &Breeding•Biotechnology
GAO Jiahui, JI Guiming, LI Wenjing , GUO Jiaxuan, SHEN Yuanyue, GAO Fan
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230361
Abstract(98PDF(98
Cultivation•Physiology•Ecology
CAI Min, SUN Lulong, ZHAO Zhengyang, WANG Jiaojiao, HE Xiaoxiao, GUO Xiongxiong, WANG Li, LIANG Jun
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230209
Abstract(80PDF(80
Cultivation•Physiology•Ecology
WU Xiao, HU Yang, MENG Xiaoyu, CUI Yanbo, LANG Xiaoxuan, QI Kaijia, ZHANG Yan, ZHANG Shaoling, YIN Hao
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230191
Abstract(75PDF(75
Cultivation•Physiology•Ecology
JIANG Yaping,FANG Yan,WANG Haixia ,YANG Xueshan,ZHU Xia
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230250
Abstract(24PDF(24
Plant protection•Fruit quality & Safety
HUANG Fang, XU Yumei, WANG Jian, LIU Xiaoqin
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230199
Abstract(81PDF(81
Special focus•Reviews
CHEN Lei, QI Xiliang, SHI Caiyun, DONG Yuanxin, SONG Lulu, LIU Congli, LI Ming
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230251
Abstract(65PDF(65
Special focus•Reviews
YIN Chen, TIAN Luming, CAO Yufen, DONG Xingguang, ZHANG Ying, HUO Hongliang, QI Dan, XU Jiayu, LIU Chao
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230398
Abstract(77PDF(77
Special focus•Reviews
YU Wenjian, YANG Li, ZHANG Junhuan, JIANG Fengchao, ZHANG Meiling, WANG Yuzhu, SUN Haoyuan
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230266
Abstract(52PDF(52
Techniques•Methods
XU Chao, YANG Zaiqiang , WANG Yuting , LIU Buchun , YANG Huidong , TANG Yuqing , HU Xinlong , HU Zhongdong
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230360
Abstract(98PDF(98
Techniques•Methods
SHEN Shikai, ZENG Ting , QIAO Xinghua , CHEN Li, REN Jiequn, ZHOU Yan
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230275
Abstract(71PDF(71
Techniques•Methods
WANG Fang, CUI Guangjuan , LÜ Shun, ZENG Lisha, CHEN Dongyi, HUANG Xiaoyan, ZENG Guoling, LIU Wenqing, HE Jianqi
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230343
Abstract(45PDF(45
Breeding Reports
ZHANG Lan, CHEN Dongkui, LÜ Guorong
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230288
Abstract(57PDF(57
Breeding Reports
MA Ruijuan, YU Mingliang, XU Jianlan, WAN Baoxiong , LI Haiyan , ZHANG Yuyan , CAI Zhixiang, YAN Juan, SHEN Jianghai
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230272
Abstract(41PDF(41
Breeding Reports
WANG Xuesong, JIANG Yuan, CUI Long, CHEN Lei, LI Feng, JIANG Jialiang, ZHANG Yanbo
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230327
Abstract(51PDF(51
Breeding Reports
CHEN Yundi, ZHANG Jianying, ZHANG Yingying
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230304
Abstract(94PDF(94
MA Ke, WANG Yan, HU Shan, ZHANG Ruiping , LAI Yongchao , LI Jiaqiang , LI Jianguo
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230198
Abstract(45PDF(45