Honor

Contact Us

Tel:0371-63387308
      0371-65330928
E-mail:guoshuxuebao@caas.cn

Journal Service

QR Code
Scan QR Cod

Journal introduction

Journal of fruit science
Monthy, started in 1984
CN 41-1308/S
ISSN 1009-9980

Current column   Advanced Online Publication

2024 Vol 41 No.7
Published:2024-07-10
ZHAO Hongtao, LU Zhen, LI Guoguo, XIE Kaidong, ZHENG Jixiang, LIANG Zeng, LIU Yaoxin, OU Zhitao, LIANG Chun, WANG Jubing, ZHOU Shuangyun, CHEN Dongkui, CHEN Xiangling
10.13925/j.cnki.gsxb.20240041  
Abstract(28) PDF(28)
LIU Jia, YIN Weijie, LI Yukun, WANG Caixia, REN Xiaolin
10.13925/j.cnki.gsxb.20240048  
Abstract (35) PDF(35)
YIN Xiao, XU Wendi, LI Juan, MA Denghui, LIU Chengmin, SHAN Shouming
10.13925/j.cnki.gsxb.20240018  
Abstract (27) PDF(27)
XIE Weiwei, XU Dantong, CHEN Fangce, SONG Zhenfu, ZHONG Siling, AO Yanfei, AN Xing, WANG Honglin, HE Yehua, ZHENG Qianming, LIU Chaoyang
10.13925/j.cnki.gsxb.20240167  
Abstract (87) PDF(87)
WU Yijing, ZHANG Huiyi, MIAO Changjiu, WANG Lixia, YANG Xingliang, CHEN Wenbo, XU Changjie, CHEN Kunsong
10.13925/j.cnki.gsxb.20240146  
Abstract (39) PDF(39)
GUO Xiaomeng, YANG Qianyu, CHENG Lili, HU Guanglong, LIU Zhao, ZHOU Guangzhu, LAN Yanping, CHENG Yunhe
10.13925/j.cnki.gsxb. 20240121  
Abstract (85) PDF(85)
REN Jiaqin, HUANG Xuebing, YANG Wenhui, CHEN Hao, DENG Jiarui, AO Yijun, XIE Kaidong, GUO Wenwu, WU Xiaomeng
10.13925/j.cnki.gsxb.20240104  
Abstract (41) PDF(41)

More>>PHOTO GALLERY